Lu jocu di li pignati - Festa di San Giuseppe a Siculiana

Il Tradizionale jocu di li pignati in occasione della Festa di San Giuseppe a Siculiana.
Riprese anno 2019

Posta un commento

0 Commenti