SANTISSIMU CRUCIFISSU, COMU NNI MANCA LA FESTA DI LU TRI DI MAJU! - Testimonianza di Amore di Giuseppina Mira

SANTISSIMU CRUCIFISSU, COMU NNI MANCA LA FESTA DI LU TRI DI MAJU!Santissimu Crucifissu, comu nni manca la Festa di lu Tri di Maju ca Ti facemu, a
Siculiana, ogni annu! Lu sapemu ca nun veni a mancari l’Amuri ca nenti e nuddu di
lu nostru cori pò scippari, ma nni manca ca tutti ‘nsemmula a lu Tri di Maju Ti
vinemu a truvari nni lu To Santuariu e a li pedi di la To Cruci prigamu e li lodi Ti
cantamu. È veru ca unni dedé nni truvamu cu Tia parlamu, ma quannu semu tutti
‘nsemmula davanti a Tia e Ti contemplamu misu ‘nCruci pi li nostri peccati e Ti
addumannamu pirdunu e pietà, com’è commoventi lu populu ca cu tanta umiltà
davanti a Tia si ‘nginucchia, ricanuscennu la To Divinità, la To Maistà, la To
Misericordia granni assà. Suffremu a nun putiri fari lu viaggiu ‘mpiduni pi pinitenza,
pi grazia ricivuta o pi divuzioni e a nun putiri participari nni lu To Santuariu a la
Calata di lu Velu ca nni fa vidiri a Tia, Santissimu Crucifissu, nni tuttu lu To
Splenduri. Suffremu ca nun putemu essiri a la chiazza, a li tri precisi di pomeriggiu,
lu iornu di lu Tri di Maju, quannu Ti presenti davanti a la porta di la Chiesa e veni
‘mmezzu a natri ca Ti osannamu e Ti accumpagnamu ‘nprocessioni nni tutti li strati,
pi testimuniari ca mai ama abbannunari a Tia ca si Via, Verità, Vita. E quannu a la
To Casa torni, natri ancora cu Tia semu pi ricurdarinni ca sempri T’ama a veniri a
truvari e mai Sulu T’ama a lassari, pirchì la To Cruci è la nostra salvezza, la To Cruci
unni nn’aspetti a Vrazza aperti pi pirdunarinni e sempri aiutarinni.
Sta solennissima Festa avi seculi ca di li cchiù nichi a li cchiù granni l’amamu assà.
Ma chist’annu nn’ama rassignari ca la Festa nun si fa pirchì lu coronavirus nni tuttu
lu munnu tanti straggi fa e allura natri cci ama chiudiri la porta nni la facci e intra
ama ristari a prigari a Tia, Santissimu Crucifissu, di vinciri stu tirannu ca nni affliggi
assà e porta duluri, distruzioni, morti. Tu si lu nostru Sostegnu, lu nostru Curaggiu,
la nostra Forza, e T’addumannamu cu firvuri, arduri, divuzioni di liberarinni d’ogni
calamità. Ti prigamu pi li malati, li medici, li ‘nfermieri, li vuluntari, tutti chiddi
ca luttamu contru stu nemicu maleficu assà. Ti supplicamu di accogliri nni la To Paci
li vittimi di stu coronavirus ca nun appiru lu cunfortu di ‘na carizza, n’abbracciu, ‘na
stringiuta di mani di li familiari, parenti, amici, essennu cunnannati a la solitudini pi
lu periculu di lu cuntaggiu. È strazzianti assistiri a lu martiriu di la Cruci di tanti
‘nnuccenti e prigamu a Tia, ca patisti lu suppliziu di la Cruci cchiossà di tutti e
offristi la To ‘Nnuccentissima Vita pi salvari l’umanità, di liberarinni di stu terribili
flagellu. Tu pò fari scaturiri di li To Santissimi Piaghi la purificazioni di stu mali e
farinni risorgiri a nova vita cu la Putenza di la To Crucifissioni e Risurrezioni. Vinci
cu la Forza di la To Cruci la forza di ogni mali! Fa’ scumpariri lu coronavirus ca voli
arridduciri lu munnu a desertu! Lu munnu ca ava essiri un iardinu, unni la vita ava a
sciuriri ogni iornu e unni dedè s’ava a respirari lu profumu di l’Amuri ca nni pò
salvari puru di la disoccupazioni, pirchì ‘nsemmula cci la putemu fari, ‘nsemmula
putemu rinasciri, ‘nsemmula a Tia, Santissimu Crucifissu, ca si la nostra Luci ca di li
tenebri nn’alluntani e fa scinniri supra tutta l’umanità ogni binidizioni. E natri contru
lu smarrimentu e pi lu ritruvamentu di la Fidi, la Spiranza, la Carità dicemu:

“Santissimu Crucifissu, ogni lodi a Tia, ogni grazia a tutti! Nni li seculi di li seculi,
accussì sia!”

Giuseppina Mira

Posta un commento

0 Commenti